Advisory Team

Mr. Ganesh Ram Shrestha, Senior Advisor

Mr. Hari Gopal Gorkhali, Senior Advisor

Mr. Lumin Kumar Shrestha, Senior Adviser